Purkutyöt

• PIRKANMAA • TAMPERE • NOKIA • YLÖJÄRVI • PIRKKALA
• LEMPÄÄLÄ • KANGASALA • SASTAMALA • HÄMEENKYRÖ
• VALKEAKOSKI • AKAA • IKAALINEN • PÄLKÄNE • ORIVESI
• VIRRAT • PUNKALAIDUN • VESILAHTI • URJALA • KIHNIÖ
• MÄNTTÄ-VILPPULA • PARKANO • JUUPAJOKI • RUOVESI

Työt erilaisissa kohteissa

Ylö-Asbest Oy tekee asbestipurkutyöt, haitta-ainepurkutyöt, pölyttömät purkutyöt, timanttityöt sekä saneeraus- ja kokonaispurkutyöt Pirkanmaalla erikokoisissa ja erilaisissa saneerattavissa ja purettavissa rakennuksissa. Lisäksi teemme desinfiointi- ja hajunpoistotyötä, metallipurkua sekä jälleenrakennustyötä.

Teemme saneerauspurkutyöt, kuten linjasaneerauksien ja tilamuutoksien purkutyöt sekä rakennuksien kokonaispurkutyöt varmalla ammattitaidolla. Purkutöihin on käytössämme monipuolinen erikoiskalusto, jota yhteistyökumppanimme täydentävät. Turvallisuus ja huolellisuus ovat ensisijalla työssämme.

Ympäristöystävällisyys

Otamme työkohteissamme huomioon kaikki ympäristövaatimukset, lajittelemme ja kierrätämme jätteen jätelain mukaisesti.

Asbestipurku

Määräävä Asbestilaki

Asbestipitoisia materiaaleja käsitellään, työstetään ja puretaan asbestityöstä säädetyn lain (684/2015), valtioneuvoston asetuksen (798/2015) sekä ohjaavien ohjeiden, kuten Ratu 82-0347, mukaisesti asbestinpurkutyöluvan omaavan toimijan ja rekisteröidyn henkilöpätevyyden toimesta. Asbestipurkutyöluvan haltija toimittaa ennakkoilmoituksen ja työturvallisuussuunnitelman paikalliselle työsuojeluviranomaiselle mielellään 7 päivää ennen asbestipurkutöiden aloittamista.

Lähtökohtaisesti kaikki rakennuksen sisäpuoleiset asbestipurkutyöt tehdään osastointimenetelmällä. Osastointimenetelmällä tehtävää asbestityön laatua valvotaan jatkuvasti paine-eroa mittaamalla. Ennen työmaan luovutusta työhygieenisyyden laatu varmistetaan aina aggressiivisella ilmamittauksella. Purettu asbestipitoinen materiaali toimitetaan merkittynä ja pakattuna jätteen vastaanottajalle asbestijätteenä.

Asbestipurkutöistä laaditun AsbTest-hankkeen loppujulkaisun löydät täältä.

Mitä on asbesti?

Asbestilla tarkoitetaan eräitä kuitumaisia silikaattimineraaleja, jotka esiintyvät tietyn kokoisina. Asbestille on ominaista mekaaninen ja kemiallinen kestävyys, sekä pölyävyys käsiteltäessä ja purettaessa. Asbestin käyttö rakentamisessa oli huipussaan 1960–70-lukujen vaihteessa, käyttö lopetettiin ja säädettiin luvanvaraiseksi vuonna 1988, asbestin esiintyminen on mahdollista ennen vuotta 1994 rakennetussa kiinteistössä.

Asbestille altistutaan hengitysilman välityksellä, keuhkosairauksia voi ehkäistä välttämällä altistumista, suojautumalla asianmukaisesti ja toimimalla hankkimansa tiedon tai ammattitaidon mukaisesti. Asbestipöly ei ole aistein havaittava, keuhkot eivät kipeydy asbestipölystä nopeasti. Normaaleissa kotiolosuhteissa asbestivaaraa ei ole tarpeen huomioida, vaikka pienintä altistumista sairastumiseen ei tunneta. Sairastuminen edellyttää lähes aina toistuvan ja pitkäkestoisen altistumisen, asbestisairaus on ammattitauti.

Haitta-ainepurku

Velvoittavat Ratu-Ohjeet

Haitta-aineita käsitellään, työstetään ja puretaan erilaisten velvoittavien ohjeiden mukaisesti. Yleisesti ohjeissa mukaillaan asbestityössä vaadittavia pölynhallinnan työmenetelmiä, jossa työntekijöiden ja ilmastointikaluston suodatinvaatimukset vaihtelevat. Velvoittavia ohjeita ovat mm. Ratu 82–0381, kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku, osastointimenetelmä. Ratu 82–0383, Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkumenetelmät. Purettu haitta-aine toimitetaan jätteen vastaanottajalle tyypillisesti vaarallisena jätteenä.

Haitta-aineet

Haitta-aineilla tarkoitetaan elotonta ainetta, kuten PAH-yhdisteet, kyllästetty puu, raskasmetallit, tai elollista kuten homeet ja bakteerit.

Kivihiiliterva sisältää polyaromaattisia hiilivetyjä, PAH-pitoista tervaa on käytetty vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa ja käytetään edelleen kyllästeenä mm. puisissa sähköpylväissä. PAH-yhdisteet ovat syöpävaarallisia aineita. CCA-kyllästeen käyttö kiellettiin vuonna 2006 EU:ssa myrkyllisyytensä vuoksi ja se korvattiin osin PAH-pitoisilla tervakyllästeillä, jotka ovat luonnolle haitattomampia. Mm. vanhat väriaineet ja loistevalaisimet sisältävät raskasmetalleja. Raskasmetallit ovat yleisesti haitallisia tai myrkyllisiä ihmiselle ja luonnolle. Kosteusvaurioissa vesi voi mahdollistaa liiallisen homeiden ja/tai bakteerien kasvun. Sisätilojen kosteusvauriot aiheuttavat tyypillisesti sisäilmahaittaa, itiöt allergisoivat, niiden aineenvaihduntatuotteet ovat mahd. myrkyllisiä.

Haitta-aineille altistutaan pääasiassa hengitysilman ja ihokontaktin välityksellä, havaitsematonta altistumista on tyypillisesti vaikea välttää. Kuitenkin esim. seinän hionnassa, on altistumisen estämiseksi maalipintojen raskasmetallien, sekä laastin kvartsi- ja sementtipölyltä suojauduttava asianmukaisella hengityssuojaimella ja käytettävä kohdeimulaitteistoa ja/tai tilakohtaista suodattavaa ilmastointikonetta.

Pölytön purku

Normaalipurkutyön pölynhallinta

Pölytön purku soveltuu normaalien rakennusmateriaalien tavanomaisiin purkutöihin esim. asuinhuoneistoissa, tai kohteissa, joissa pölyä tuottava työ on suoritettava haittaamatta tilojen muuta käyttöä esimerkiksi sairaaloissa ja teollisuudessa. Yleisesti pölyttömässä purussa mukaillaan asbestityössä käytettyjä pölynhallinnan työmenetelmiä.

Normaalit rakennusmateriaalit

Tavanomaisia työstettäessä tai purettaessa pölyä tuottavia rakennusmateriaaleja ovat esimerkiksi betoni ja erilaiset laastit, levyt ja -tasoitteet, puu, sekä eristemateriaalit. Betoni ja laastit sisältävät sementtiä ja kvartsia, kipsilevyt kipsiä ja liitua, puumateriaalit mm. erilaisia hartseja, eristemateriaalit mm. mineraali- ja lasikuituja. Myös tavanomaisille työstettäessä pölyäville rakennusmateriaaleille on määritelty pölyaltistuman HTP-arvot (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) aineittain. Esimerkiksi kvartsi-hienopölylle on määritelty HTP-arvo 0,05 mg/ m3 (8h). Kvartsi aiheuttaa keuhkosairauksia, ammattitautina on silikoosi.

Normaaleille purkupölyille altistutaan pääasiassa hengitysilman välityksellä. Työntekijän ja työtilan ulkopuolisten alueiden altistavat HTP-arvot voidaan alittaa käyttäen kohdeimulaitteistoa ja/tai tilakohtaista suodattavaa ilmastointikonetta, sekä henkilökohtaisin suojavälinein.

Timanttityöt

Timanttityöt tarkasti ja siististi

Timanttisahauksessa ja timanttiporauksessa käytetään vettä, joka sitoo muodostuvan betoni-, kivi- tai tiilipölyn. Vesi jäähdyttää ja voitelee timanttiterää, jolloin timanttiporaus ja sahaaminen ovat tehokkaita ja siistejä työmenetelmiä. Liete kerätään tarkasti ja hävitetään tyypillisesti normaalijätteenä.

Teemme asbestityönä märkätimanttiporauksia esim. porrashuoneissa asbestipitoisen lattiapinnoitteen ja betonilaatan läpi. Liete kerätään tarkasti ja hävitetään asbestijätteenä.

Toisinaan veden käyttö voi olla rajoitettua tai kiellettyä, silloin poraaminen ja sahaaminen tuottaa runsaasti pölyä, jäähdytyksen puuttuessa tehokkuus vähenee. Asbestipitoisia materiaaleja sahattaessa tai porattaessa ilman vettä tehdään työ asbestityönä osastointimenetelmällä.